Privaatsuspoliitika View PDF

AUTO 100 RENT OÜ

AUTO 100 RENT – PRIVAATSUSTINGIMUSED

 1. Üldsätted

  1. Käesolevad privaatsustingimused kirjeldavad, kuidas töötleb Auto 100 Rent OÜ andmesubjektidest klientide ja klientide esindajate isikuandmeid Auto 100 Rent renditeenuse pakkumisel ning millised on andmesubjektide õigused seoses isikuandmete töötlemisega.

  2. Isikuandmete vastutav töötleja on Auto 100 Rent OÜ (registrikood 10694908, registrijärgne aadress Tallinna tn 45, 71008, Viljandi, Eesti). Auto 100 Rent OÜ kuulub Semler Gruppen A/S kontserni. Sõlmitud lepingute täitmiseks ning pakutava kogemuse parandamiseks võib olla vajalik isikuandmete töötlemine nii Semler Grupp A/S kontserni kui ka meie Auto 100 Rent renditeenuse pakkumisel kasutavate koostööpartnerite poolt. Nendel eesmärkidel on Auto 100 Rent OÜ-l õigus edastada isikuandmeid: (i) järgmistele Auto 100 Rent OÜ-ga samasse kontserni kuuluvatele isikutele: AUTO 100 TALLINN AS (registrikood 11591048), Auto 100 Latvijas Filiale (registrikood 50203016671), SKO Motors OÜ (registrikood 12458158), AS Adole Invest (registrikood 10963053), Semler Baltic OÜ (registrikood 12751289), Auto 100 AS (registrikood 11127264), Auto 100 Premium OÜ (registrikood 16740742).

  3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Auto 100 Rent OÜ juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest, GDPR) ja isikuandmete kaitse seadusest, ning teeb kõik endast oleneva, et tagada isikuandmete kaitse kõrge tase. Auto 100 Rent OÜ tagab andmesubjektile piisava teabe andmete töötlemise aluste ja ulatuse kohta. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

  4. Auto 100 Rent OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvatele küsimustele ning pöördumistele vastavad Auto 100 Rent OÜ klienditeenindajad meie tegevuskohtades või veebis avaldatud telefoninumbritel. Eelistatult palume isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes ühendust võtta spetsiaalsel e-posti aadressil info@auto100rent.ee

 2. Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

  1. Auto 100 Rent OÜ töötleb järgmist liiki isikuandmeid:

  2. kasutajakonto registreerimise ja autorenditeenuste broneerimisega seotud teave: kasutajakonto registreerimise ja autorenditeenuste pakkumise eesmärgil küsime andmesubjekti (sh juriidilise isiku esindaja või muu volitatud andmesubjekti) nime, isikukoodi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Juriidilisest isikutest klientide puhul võime paluda teil sisestada ka andmeid andmesubjekti ametikoha, seotud ettevõtte üldise teabe ja kontaktandmete ning volituse (esindusõiguse) olemasolu kohta;

  3. isikutuvastamisega seotud teave: andmesubjekti tuvastamiseks töötleme andmesubjekti (sh juriidilise isiku esindaja või muu volitatud andmesubjekti) juhtimisõigust tõendavas dokumendis sisalduvat teavet, sh andmesubjekti nime, isikukoodi, sugu, rahvust, dokumendi numbrit, väljastamise ja kehtivuse kuupäeva, aadressi (selle olemasolul) ning fotot;

  4. avalikes allikates leiduv teave andmesubjekti (sh juriidilise isiku esindaja või muu volitatud andmesubjekti) kohta: lepingupartneri usaldusväärsuses veendumiseks töötleme andmesubjekti kohta avalikes allikates leiduvat teavet (sh informatsioon hindamiseks lepingupartneri maksejõulisuse potentsiaali);

  5. lepingu täitmise teave: autorenditeenuse pakkumisel säilitame andmed osutatud teenuse kohta, sh teenuse sisu, aeg, samuti suhtlus ning muud andmed, mis on teenuse osutamise käigus kogutakse või luuakse ning andmed renditud sõiduki kasutamise kohta (sh sõiduki asukohaandmed ja teave Auto 100 Rent OÜ poolt pakutava garantii kohta);

  6. maksevahendite teave: autorenditeenuse broneerimisel palutakse sisestada maksekaardi liik, number ja aegumispäev, et võimaldada teostada makseid autorendi teenuse eest; ja

  7. IP-aadress: veebilehe külastamisel säilitame andmesubjekti IP-aadressi. Kasutame seda teavet, et mõista, kust pärineb meie lehel toimuv tegevus.

  8. Auto 100 Rent OÜ võib täiendavalt töödelda muid isikuandmeid, mida andmesubjekt meile omal soovil edastab.

 3. Millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel isikuandmeid töödeldakse?

  1. Auto 100 Rent OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

  2. lepingu ettevalmistamiseks, kasutajakonto loomiseks, kliendi identifitseerimiseks, lepingu ja lepingust tulenevate kohustuste vastastikuseks täitmiseks ning lepingust tulenevate õiguste teostamiseks (GDPR-i art 6 lg 1 p b);

  3. Auto 100 Rent OÜ seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (GDPR-i art 6 lg 1 p c ja muud, nt raamatupidamisseadusest ning maksualastest õigusaktidest tulenevad sätted);

  4. kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et parendada teenuste ja kaupade valikut ning teenuste pakkumist, samuti kliendirahulolu uuringu teostamiseks ning õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks (GDPR-i art 6 lg 1 p f);

  5. Auto 100 Rent OÜ reklaam- ja infomaterjalide edastamiseks (GDPR-i art 6 lg 1 p a ja elektroonilise side seaduse § 1031); ja

  6. Auto 100 Rent OÜ võib isikuandmeid kasutada ka kaupade ning teenuste arendamiseks ja pakutava kogemuse parandamiseks, kliendiga seotud õiguslike nõuete menetlemiseks või kaitsmiseks, teenusega seotud päringutele vastamine ning kliendi osas avalikes allikates leiduva teabe osas päringute tegemiseks õigustatud huvi alusel (GDPR-i art 6 lg 1 p f).

  7. Auto 100 Rent OÜ arendab pidevalt oma kaupade ning teenuste pakkumist. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on Auto 100 Rent OÜ-l õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid lisaks käesolevates tingimustes loetletule. Samadel põhjustel võib Auto 100 Rent OÜ-l tekkida vajadus töödelda andmeid ka muudel kui käesolevatest tingimustes sätestatud eesmärkidel. Käesolevas punktis märgitud vajaduse tekkimisel hindab Auto 100 Rent OÜ vastava töötlemise õiguspärasust, tagab andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt õigusaktide nõuetele.

 4. Kellele isikuandmeid edastatakse?

  1. Auto 100 Rent OÜ võib edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui see on lubatud kehtiva õiguse alusel. Isikuandmeid võidakse edastada järgmistel juhtudel ja viisidel:
  2. meie koostööpartneritele, keda kasutame oma tegevuse paremaks korraldamiseks (sh isikutuvastamis- ja maksevahendusteenuste ning muud IT-teenuste osutajad);
  3. avalik-õiguslikele organitele, kui isikuandmete edastamine on vajalik, et täita seadusest tulenevaid kohustusi või ennetada või uurida võimalikke süütegusid;
  4. teistele kolmandatele isikutele, kui see on vajalik, et kaitsta oma vara ja õigusi või kaitsta end õiguslike nõuete vastu.
  5. Auto 100 Rent OÜ tagab, et kõik isikud, kellele isikuandmeid edastatakse, töötlevad isikuandmeid rangelt vastavalt Auto 100 Rent OÜ juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega. Auto 100 Rent OÜ ei edasta andmesubjektide isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.
 5. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

  1. Auto 100 Rent OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Auto 100 Rent OÜ ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. Auto 100 Rent OÜ säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku aluse või õigustatud huvi olemasolul.
 6. Millised on andmesubjekti õigused?

  1. Andmesubjektil on järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
  2. õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
  3. õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
  4. õigus nõuda isikuandmete kustutamist, v.a. juhul, kui vastutav töötleja võib õiguspäraselt sellest keelduda;
  5. õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  6. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
  7. õigus isikuandmete ülekandmisele;
  8. õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
  9. Õiguste teostamiseks või küsimuste korral isikuandmete töötlemisega seoses palume ühendust võtta e-posti aadressil info@auto100rent.ee.
  10. Arvestades õiguste teostamisest tulenevaid takistusi, võib Auto 100 Rent OÜ poolt andmesubjektile teenuse osutamine osutuda võimatuks. Sellisel juhul on Auto 100 Rent OÜ-l õigus keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ning teenuste osutamisest ja/või lõpetada ühepoolselt Auto 100 Rent OÜ ja andmesubjekti vahel sõlmitud leping.
  11. Andmesubjektil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui andmesubjekt leiab, et tema andmekaitsealaseid õiguseid on rikutud. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed leiate siit: www.aki.ee.
 7. Turvalisus

  1. Auto 100 Rent OÜ kasutab asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid (sealhulgas füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid) isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, hävimise, väärkasutamise ning loata juurdepääsu või avaldamise eest. Näiteks võimaldab Auto 100 Rent OÜ andmesubjekti isikuandmetele juurdepääsu üksnes volitatud töötajatele ja muudele töövõtjatele, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks.
 8. Privaatsustingimuste muudatused

  1. Käesolevad tingimused kehtivad alates 03.10.2023. Auto 100 Rent OÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta, tehes muudatused kättesaadavaks meie tegevuskohas ning veebilehel.