Üldtingimused

AUTO 100 RENT OÜ

AUTO 100 RENT – ÜLDTINGIMUSED

1. Üldsätted.

1.1 Käesolevad üldtingimused („Üldtingimused“) on sõlmitud kliendi („Rentnik“) ning OÜ Auto 100 Rent (registrikood nr 10694908; aadress Tallinna tn 45, Viljandi, Eesti) („Rendileandja“) vahel.

1.2 Üldtingimused on lahutamatu osa Rendileandja ning Rentniku vahel sõlmitud broneerimislepingust („Broneerimisleping") ja rendilepingust („Rendileping“).

1.3 Rentnik kinnitab, et on Üldtingimused läbi lugenud ja neist aru saanud ning Rendileandja ja Rentniku õigused ja kohustused on tasakaalus ning vastavad kokkulepitud riskijaotusele.

1.4 Rentnik tagab, et Broneerimis- ja Rendilepingus nimetatud juhid täidavad Üldtingimustes sätestatud kohustusi. Rentnik vastutab Broneerimis- ja Rendilepingus nimetatud juhtide tegevuse eest.

2. Broneerimis- ja Rendileping.

2.1 Rentnik sõlmib Rendileandjaga kaks lepingut: Broneerimislepingu rendieseme broneerimiseks ning Rendilepingu rendieseme kasutusõiguse saamiseks.

2.2 Broneerimislepinguga kohustub Rendileandja mitte üle andma broneeritud sõidukit broneeringus märgitud rendiperioodi alguskuupäeval muule isikule kui Rentnikule. Rentnik kohustub Rendileandjale maksma broneerimistasu, mis vastab rendieseme tasu suurusele.

2.3 Rendilepinguga kohustub Rendileandja andma Rentnikule kasutamiseks sõiduki ning Rentnik kohustub maksma Rendileandjale selle eest tasu.

3. Broneerimislepingu sõlmimine.

3.1 Rentnik esitab Rendileandja veebilehe (www.auto100rent.ee) kaudu broneeringu sõiduki broneerimiseks, valides seejuures sõiduki ning märkides soovitud rendiperioodi („Broneering“). Soovitud rendiperiood on Broneeringus märgitud ajavahemik, mille jooksul soovib Rentnik sõidukit rentida („Soovitud Rendiperiood“).

3.2 Broneeringu esitamisel kinnitab Rentnik broneeringu ja maksab broneerimistasu, mis vastab rendieseme tasu suurusele Soovitud Rendiperioodi ajal („Broneerimistasu“).

3.3 Pärast Broneeringu esitamist kontrollib Rendileandja Broneeringu vastavust Üldtingimuse punktides 3.1 ja 3.2 sätestatud nõuetele. Kui vajalikud nõuded on täidetud, kinnitab Rendileandja Broneeringu. Rendileandja ei ole kohustatud Broneeringut kinnitama. Broneeringu kinnitamisel saadetakse Broneeringus märgitud Rentniku e-posti aadressile e-kiri Broneeringu kinnitusega.

3.4 Broneerimisleping loetakse Rendileandja ja Rentniku vahel sõlmituks alates hetkest, kui Rendileandja edastab Rentnikule Broneeringu kinnituse Broneeringus märgitud kontaktaadressile või teavitab teda muul viisil Broneeringu kinnitamisest.

3.5 Broneeringud kinnitatakse tööpäevadel üldjuhul 24 h jooksul.

3.6 Tarbijast Rentnik kinnitab, et Broneeringu esitamise ning selle kinnitamisega on ta nõus teenuse osutamise vm soorituste tegemisega ning kinnitab, et lepingu täitmisel kaotab ta oma taganemisõiguse võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 1 järgi.

4. Broneerimislepingu ese.

4.1 Broneerimislepingu ese on Broneeringus märgitud sõiduki tunnustele vastav sõiduk („Broneerimisese“).

4.2 Rendileandja kohustub Broneerimislepingu sõlmimisega tagama, et Rendilepingu sõlmimine ja täitmine oleks Soovitud Rendiperioodi alguskuupäeval võimalik, v.a juhul, kui Broneerimiseset ei ole võimalik Rentnikule kasutusse anda mõjuval põhjusel.

4.3 Mõjuv põhjus miks ei saa Broneerimiseset Rentniku kasutusse anda on mh broneeringute kattuvus, Broneerimiseseme tehniline rike, Broneerimiseseme hävimine, tagastamisega hilinemine vms.

4.4 Mõjuva põhjuse esinemise korral loevad Broneerimislepingu pooled, et Rendileandja ei ole Broneerimislepingut rikkunud ega vastuta selle eest.

4.5 Rendileandja tagastab Rentnikule mõjuva põhjuse esinemise korral Broneerimistasu, v.a juhul, kui Rendileandja asendab Broneerimiseseme.

4.6 Rendileandja võib Broneerimislepingu punktis 4.3 sätestatud juhul asendada Broneerimiseseme teise samaväärse esemega. Kui Rendileandja asendab Broneerimiseseme, ei muutu Broneerimistasu suurus. Kui Rendileandja asendab Broneerimiseseme teise samaväärse esemega, loevad pooled, et Rendileandja ei ole oma kohustusi rikkunud ega vastuta selle eest.

4.7 Rendileandja ei asenda Broneerimiseset, kui asendamine on võimatu. Asendamine on võimatu, kui Rendileandjal ei ole teist samaväärset lepingueset. Asendamise võimatuseks ei loeta seda, kui Rentnik keeldub samaväärse asendatud Broneerimiseseme vastuvõtmisest.

4.8 Broneerimiseseme asendamise võimatuse korral tagastab Rendileandja Rentnikule Broneerimistasu.

4.9 Kui Rendileandja ei saa Rentnikule Broneerimiseset mõjuval põhjusel kasutusse anda või Broneerimiseseme asendamine ei ole võimalik, ei hüvita Rendileandja Rentnikule Broneerimiseseme kasutamise võimaluse kaotusest tingitud kulusid, sh reisi katkemisega seonduvaid kulusid (mh sõidupiletid, majutusega seonduvad tasud ja kulud jms) ning saamata jäänud tulu. Tarbijast Rentniku korral ei hüvita Rendileandja eelnimetatud kahju, v.a kui see oli tingitud Rendileandja tahtlusest või raskest hooletusest.

5. Broneeringu muutmine.

5.1 Broneeringu muutmine on lubatav hiljemalt 72 h enne Soovitud Rendiperioodi algust. Broneeringu muutmise tõttu võib muutuda Broneerimistasu (nt kõrgema renditasuga sõiduki broneerimise tõttu).

5.2 Broneeringu muutmiseks tuleb saata Rendileandjale e-kiri aadressile info@auto100rent.ee.

6. Broneeringu tühistamine.

6.1 Rentnikul on õigus Broneering tühistada. Rentnikul tuleb Broneeringu tühistamise eest maksta tasu („Tühistamistasu“).

6.2 Kui Rentnik tühistab Broneeringu hiljemalt 72 h enne Soovitud Rendiperioodi algust, on Tühistamistasu 25% Broneerimistasust.

6.3 Kui Rentnik tühistab Broneeringu 72 h jooksul enne Soovitud Rendiperioodi algust, on Tühistamistasu 100% Broneerimistasust. Pooled loevad Broneeringu tühistamiseks Rentniku poolt ka seda, kui Rentnik ei ilmu Soovitud Rendiperioodi alguseks Broneerimiseseme vastuvõtmiseks kohale.

6.4 Rendileandjal on õigus Broneering tühistada, kui Rentnikust tingitult ilmnevad asjaolud, mis takistavad Broneerimiseseme kasutusse andmist ja/või Broneerimislepingule järgneva Rendilepingu sõlmimist, sh kui Rentnikul ei ole vastava kategooria juhtimisõigust, Rentnik ei tasu Renditasu või ei tee teisi lepingujärgseid makseid, sh kui tal ei ole piisavalt rahalisi vahendeid nende maksete tegemiseks, samuti juhul, kui Rentnik esitab valeandmeid.

6.5 Kui Rendileandja tühistab Broneeringu Broneerimislepingu punktis 6.4 sätestatud põhjustel, on Tühistamistasu 100% Broneerimistasust.

6.6 Rendileandja tagastab Rentnikule Broneerimislepingu tühistamise korral Broneerimistasu, millest on maha arvatud Tühistamistasu.

7. Rendilepingu sõlmimine.

7.1 Rentnik ja Rendileandja sõlmivad Rendilepingu Rendileandja asukohas või elektrooniliselt.

7.2 Rendileping võib tekkida Rendilepingu allkirjastamise või Rendieseme vastuvõtmisega. Rendileping tekib Rendieseme vastuvõtmisega juhul, kui pooled ei sõlmi kirjalikku Rendilepingut, vaid Rendileandja edastab Rentnikule Rendilepingu Rentniku teavitatud aadressile (e-posti aadressile) ning Rentnik võtab rendieseme vastu vastavalt Üldtingimuste punktile 12.

8. Rendilepingu ese. Rendilepingu ese on Rentnikule Rendilepingu järgi üleantud sõiduk koos selle juurde kuuluvate võtmete, dokumentatsiooni jms („Rendiese“).

9. Rendiperiood.

9.1 Rendileandja ning Rentnik lepivad Rendilepingus kokku rendiperioodis, mille jooksul on Rentnikul õigus Rendieset kasutada („Rendiperiood“).

9.2 Rentnikul on võimalik Rendieset rentida lühiajaliselt („Lühiajaline Rent“) või pikaajaliselt („Pikaajaline Rent“). Lühiajalise Rendi korral on Rendiperiood 1 päev kuni 90 päeva (k.a). Pikaajalise Rendi korral on Rendiperiood alates kolm (3) kuud kuni 12 kuud.

9.3 Rendiperioodid on: 1 päev = 24 h; nädal = 7 päeva; kuu = 30 päeva.

9.4 Lühiajalise Rendi korral võivad Rendileandja ja Rentnik kokkuleppel Rendiperioodi pikendada. Lühiajalise Rendi korral ei pikene Rendileping, kui Rentnik ja Rendileandja vastavat kokkulepet ei tee ning Rentnik jätkab Rendieseme kasutamist pärast Rendiperioodi lõppemist. Pikaajalise Rendi korral on maksimaalne Rendiperiood 12 kuud. Kui Rentniku kokkulepitud Rendiperiood on lühem kui 12 kuud, siis pikeneb Rentniku Rendiperiood automaatselt kuni 12 kuuks, kui Rentnik jätkab pärast kokkulepitud Rendiperioodi Rendieseme kasutamist ning ei tagasta seda Rendileandjale.

10. Rendilepingu tasu ja viivis.

10.1 Rentnikul on kohustus maksta Rendieseme kasutamise eest tasu („Renditasu“). Kui Rentnik on tasunud Broneerimistasu, siis arvab Rendileandja selle Renditasuks. Kui Broneerimistasu on väiksem Renditasust, tuleb Rentnikul tasuda puuduolev osa Renditasust.

10.2 Rentnik maksab Renditasu enne Rendiperioodi algust. Rendileandja ja Rentnik võivad kokku leppida Renditasu maksmises mõnel teisel ajal.

10.3 Kui Rentnik tagastab Rendieseme enne Rendiperioodi lõppemist, ei tagasta Rendileandja Renditasu. Rendileandja ei tagasta Renditasu ka juhul, kui Rentnik ei saa Rendiperioodi ajal Rendieset kasutada Rentnikust tuleneva asjaolu või sündmuse tõttu, mille toimumise riisikot kannab Rentnik (nt avarii või muu Rentniku põhjustatud rike, mis ei võimalda Rendieset kasutada).

10.4 Kui Rendileandja ja Rentnik pikendavad kokkuleppel Rendiperioodi, maksab Rentnik lisatasu vastavalt Rendilepingus kokkulepitud tasumäärale. Kui Rentnik tagastab Rendieseme kuni neli tundi pärast Rendiperioodi, tasub ta Rendilepingus kokkulepitud lisatunni tasu vastavalt Rendiperioodi ületatud tundide arvule. Kui Rentnik tagastab Rendieseme rohkem kui neli tundi pärast Rendiperioodi, tasub ta Rendilepingus kokkulepitud tasu ühe päeva kohta. Rentnik tasub Rendilepingus kokkulepitud tasu ühe päeva kohta ka iga järgneva Rendiperioodi ületatud päeva eest.

10.5 Kui Rentnik ei maksa Renditasu või ei täida mõnda teist Rendilepingust või Üldtingimustest tulenevat rahalist kohustust tähtaegselt, maksab Rentnik viivist 0,5% tasumata summalt iga kohustuse täitmisega viivituses oldud päeva eest.

11. Tagatisraha.

11.1 Rentnik maksab enne Rendieseme üleandmist Rendileandjale Rendilepingus kokkulepitud tagatisraha („Tagatisraha“) või esitab Rendileandjale Rentniku nimele väljastatud ning piisava limiidiga pangakaardi (krediitkaart või sobiv deebetkaart, st Visa, MasterCard) Tagatisraha broneerimiseks.

11.2 Rendileandja kasutab Tagatisraha võimalike kahjude, leppetrahvide, omavastutuse vm rahaliste maksete katteks.

11.3 Rendileandja tagastab Rentnikule Tagatisraha täies ulatuses, kui Rendileandjal ei ole Rentniku vastu pretensioone vm nõudeid. Kui Tagatisraha on arvelduskontolt broneeritud, vabastab Rendileandja broneeritud summa. Pretensioonide vm nõuete esinemise korral tasaarvestab Rendileandja oma nõude Rentniku Tagatisraha tagastamise nõudega. Rendileandja tagastab sellisel juhul Tagatisraha osas, milles see ületab Rendileandja nõuet Rentniku vastu.

11.4 Rendileandja tagastab Tagatisraha üldjuhul seitsme päeva jooksul: pärast Rendiperioodi lõppemist ja Rendieseme tagastamist; või pärast puuduse või kahju väljaselgitamist ning tasaarvestuste tegemist.

11.5 Rendileandja ei tagasta Tagatisraha ka juhul, kui Rendileandja ja Rentnik lepivad järgmises rendilepingus kokku, et Tagatisraha tagab ka sellest järgmisest rendilepingust tulenevaid Rentniku kohustusi. Sellisel juhul tagastab Rendileandja Tagatisraha vastavalt Üldtingimuste punktile 11.

11.6 Kui Rentnik ja Rendileandja muudavad Rendilepingut (sh pikendavad Rendiperioodi, asendavad või muudavad Rendieset), tagab Tagatisraha ka Rendilepingu muudatustest tulenevaid Rentniku kohustusi.

11.7 Kui Rentnik ja Rendileandja on sõlminud mitu rendilepingut, tagab iga sõlmitud rendilepingu alusel makstud tagatisraha kõikidest sõlmitud rendilepingustest tulenevaid Rentniku kohustusi.

11.8 Rendileandja ei tasu Tagatisrahalt intressi.

11.9 Rendileandja ei loobu Tagatisraha tagastamisega oma nõuetest Rentniku vastu ega kinnita nende puudumist. Rendileandja võib Rentniku vastu esitada nõudeid sõltumata Tagatisraha tagastamisest (sh nt olukorras, kus hiljem selgub nõue Rentniku vastu). Rendileandja võib nõude summa võtta Rentniku pangakaardilt maha.

12. Rendieseme üleandmine ja vastuvõtmine.

12.1 Rendileandja annab Rendieseme üle Rentnikule Rendileandja asukohas, kui ei ole teistmoodi kokkulepitud. Rendieseme üleandmine võib toimuda ka kontaktivabalt: Rendileandja edastab Rentniku teavitatud telefoninumbrile/e-postile SMS-i teel personaalse koodi/ e-kirja teel personaalse koodi. Millega Rentnik saab avada Rendilandja asukohas nutikapi, milles on Rendieseme võtmed ja vajalikud dokumendid Rendieseme kasutamiseks.

12.2 Rentnik esitab Rendileandjale enne Rendieseme üleandmist Rendilepingus nimetatud juhtide kehtivad juhiload.

12.3 Rendileandja annab Rendieseme Rentnikule üle täis kütusepaagiga, puhtana ning tehniliselt korras seisus.

12.4 Rendileandja fikseerib Rendieseme üleandmisel Rentnikule selle seisukorra piltidega, mis saavad Rendilepingu lisaks. Rendieseme puudused, mis on olemas Rendieseme Rentnikule üleandmise ajal (sh välised ning nähtavad vigastused vms) on Rendieseme omadused, millega Rentnik nõustub, kui ta Rendieseme vastu võtab.

12.5 Rentnikul on kohustus Rendiese enne selle vastuvõtmist üle vaadata ning selle sobivuses ja korrasolekus veenduda.

12.6 Rentnik kinnitab Rendilepingu sõlmimise ning Rendieseme vastuvõtmisega, et on Rendieseme üle vaadanud ning tal ei ole pretensioone, Rendiese vastab sellisele seisukorrale, nagu see on jäädvustatud Rendileandja piltidel ning Rendilepingus (Üldtingimuste punkt 12.4), Rentnik on tutvunud käesolevate Üldtingimuste ning Rendilepinguga.

13. Rendieseme kasutamine.

13.1 Rendieset võib kasutada vastavalt Rendilepingus ja Üldtingimustes sätestatud nõuetele.

13.2 Rentnik tagab, et Rendieset juhib üksnes Rendilepingus nimetatud juht, kellel on seaduse järgi vastava kategooria juhtimisõigus, kes on vähemalt 21. aastane ning kaheaastase juhtimisstaažiga. Teistel isikutel ei ole õigust Rendieset juhtida. Rentnikul on keelatud anda Rendiese üle Rendilepingus nimetamata juhile kasutamiseks.

13.3 Rentnikul on kohustus kasutada Rendieset heaperemehelikult, vastavalt valmistajatehase juhendile ning heale tavale.

13.4 Rendieset võib kasutada üksnes Rendilepingus sätestatud kasutuspiirkonnas, v.a kui Rendileandja ja Rentnik ei lepi vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis erinevalt kokku.

13.5 Rendieset võib kasutada üksnes Rendilepingus kokkulepitud läbisõidupiirangu ulatuses. Läbisõidupiirangu ületamisel maksab Rentnik lisatasu vastavalt Rendilepingus sätestatud tasumäärale.

13.6 Rentnikul on keelatud juhtida, ning ta kohustub tagama, et mitte ükski teine isik ei juhi, Rendieset alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustega, väsimusseisundis või mõne psühhotroopse või narkootilise aine mõju all.

13.7 Rendieset on keelatud kasutada ringrajal sõitmiseks, võistlustel, rallidel või katsetel osalemiseks vms. Rendieset on keelatud kasutada õppesõiduks, reisijate tasuliseks veoks, ohtlike ainete või elusloomade veoks või muul sarnasel eesmärgil.

13.8 Rendieset on keelatud kasutada katteta teedel (v.a ametlikel kruusateedel) või teedel (sh ametlikel kruusateedel), mille pinnas või seisund võib ohustada Rendieseme seisukorda selliselt, nagu see on fikseeritud Üldtingimuste punktis 12.4, sh kahjustada Rendieseme velgi, rehve, keremehhanisme ja/või detaile.

13.9 Rendiesemes on keelatud suitsetada (sh e-sigaretti), tarbida alkoholi või uimasteid.

13.10 Rentnikul on keelatud Rendieset hüljata.

13.11 Rentnikul on kohustus tagada omal kulul Rendieseme tavapärane korrashoid, eelkõige kõrvaldada puudused, mida saab kõrvaldada hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamisega. Rentnikul ei ole õigust Rendieset parandada, sh teha korralist hooldust, tavapäraseid väikseid remonte või asendada väikese väärtusega seadmeid vms.

13.12 Rentnikul on kohustus veenduda enne iga sõitu Rendieseme tehnilises korrasolekus ning jälgida Rendieseme tehnoseisundit selle kasutamise ajal (sõitmisel), sh õlide ja muude vedelike olemasolu (vähesust või puudumist) süsteemides, rehvide seisundit, mustrisügavust ja nende vastavust hooajale.

13.13 Rentnikul on kohustus viivitamata katkestada Rendieseme kasutamine (sõitmine), kui Rendiesemel tekib tehniline rike vm takistus, mis ei võimalda Rendieseme edasist kasutamist (mh olulise mootoririkke märgutuli check-engine), kuni rikke või takistuse kõrvaldamiseni. Rentnikul on kohustus viivitamata teavitada Rendileandjat eelnimetatud rikkest või takistusest, samuti igasugusest muust olulisest märgutulest ning oodata Rendileandja juhiseid.

13.14 Rentnikul on kohustus tankida Rendieset üksnes kvaliteetse ja Rendiesemele ettenähtud mootorikütusega. Rentnik kannab Rendieseme kütusekulu.

13.15 Rentnikul on kohustus viivitamata teavitada Rendileandjat liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi vms juhtumist.

13.16 Rentnikul on kohustus aegsasti teavitada Rendileandjale Rendieseme korralise hoolduse või mõne muu hoolduse tegemise vajadusest (sh hooajalise rehvivahetuse). Rentnik annab Rendieseme Rendileandjale korraliseks hoolduseks üle. Rentnikul ei teki korralise hoolduse aja eest õigus saada tasu (sh vähendada Renditasu) või asendavat rendieset (asendusautot). Rentnikul on kohustus teavitada ka mõne muu hoolduse vajadusest, kui Rendiesemel tekib puudus, mis takistab Rendieseme lepingujärgset kasutamist. Rentnikul on sellisel juhul hooldamise aja eest õigus Renditasu vähendada või saada asendav rendiese, v.a kui Rentnik vastutab puuduse eest.

13.7 Rentnikul on kohustus teha kõik mõistlikult võimalik, et vältida ning vähendada Rendileandjale või kolmandatele isikutele tekkivat kahju.

14. Rendieseme tagastamine.

14.1 Rentnikul on kohustus tagastada Rendiese Rendiperioodi lõppemisel Rendileandja asukohas ettenähtud ajal, kui ei ole teistmoodi kokkulepitud, ning seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal.

14.2 Rendieseme tagastamine võib toimuda ka kontaktivabalt. Rendileandja edastab sellisel juhul kontaktivabaks tagastamiseks vajaliku info Rentniku e-posti aadressile või telefoninumbrile. Kontaktivaba tagastamise korral tuleb Rendiese tagastada Rendileandja asukoha parklasse ja jätta võtmed ning teised dokumendid, mis Rentnikule üle anti, Rendileandja asukohas paiknevasse nutikappi. Rendileandja edastab vajalikud koodid parklasse saamiseks ja/või võtmete ning dokumentide nutikappi jätmiseks Rentniku teavitatud e-posti aadressile või telefoninumbrile.

14.3 Rentnikul on kohustus tagastada Rendiese täis kütusepaagiga ning puhta salongiga. Kui Rentnik tagastab Rendieseme, korraldab Rendileandja ise omal kulul Rendieseme välispesu ning kuivpuhastuse (tolmuimejaga).

14.4 Kui Rentnik hilineb Rendieseme tagastamisega, tasub Rentnik kolmekordset Renditasu iga viivitatud päeva eest, kuid mitte vähem kui kahe päeva Renditasu, ja hüvitab muu kahju, sh saamata jäänud tulu.

14.5 Rendileandja fikseerib Rendieseme tagastamisel selle seisukorra piltide tegemisega 72 h jooksul alates Rendieseme tagastamisest. Kui Rendiese ei vasta pärast tagastamist seisukorrale, milles see oli üleandmise ajal Üldtingimuste punkti 12.4 kohaselt, on tagastatud Rendiese puudusega. Eeldatakse, et 72 h jooksul pärast tagastamist tuvastatud puudus oli olemas Rendieseme tagastamise hetkel.

14.6 Kui Rentnik tagastab Rendieseme pesemata, ei ole Rendieseme puudused üleandmise hetkel nähtavad ning neid ei ole võimalik kohaselt fikseerida. Sellisel juhul fikseerib Rendileandja Rendieseme puudused pärast Rendieseme pesemist, kuid mitte hiljem kui 72 h jooksul alates Rendieseme tagastamisest.

14.7 Rentnik vastutab Rendiesemele tekkinud puuduse eest, mis tekib ajal, kui Rendiese oli Rentniku valduses (s.o Rendieseme Rentnikule üleandmise järgselt ja enne selle nõuetekohast tagastamist Rendileandjale).

15. Rendileandja õigused ja kohustused.

15.1 Rendileandjal on igal ajal õigus kontrollida Rendieseme seisundit ja selle korrasolekut.

15.2 Rendileandjal on õigus kontrollida Rendieseme liikumist ja kasutust Rendiesemesse (sõidukisse) paigaldatud jälgimisseadme abil. Rendileandjal on õigus aktiveerida Rendieseme käivitamise blokeering, kui Rentnik ei ole tähtaegselt maksnud Renditasu või esinevad muud Üldtingimuste punktis 16.2 sätestatud alused.

15.3 Rendileandja määrab Rendieseme remondi või hoolduse koha, tingimused ja ulatuse, sõltumata Rendieseme asukohast. Rendileandja korraldab Rendieseme korralise hoolduse omal kulul (sh hooajaliste rehvide või õlivahetuse). Rendileandja korraldab ka mõne muu hoolduse, kui Rendiesemel tekib puudus, mille tõttu ei ole Rendieset võimalik lepingujärgset kasutada. Sellisel juhul kannab hoolduse kulud Rentnik, kui Rentnik vastutab puuduse eest.

15.4 Rendileandjal on kohustus anda Rendiese üle Rentnikule Rendileandja asukohas, kui ei ole teistmoodi kokkulepitud

16. Rendilepingu lõppemine.

16.1 Rendileping lõppeb Rendieseme tagastamisega Rendileandjale vastavalt Rendilepingus ning Üldtingimustes sätestatud tingimustele, kui Rendileandjal ei ole Rentniku vastu nõudeid ja ta on Rentnikule Tagatisraha tagastanud. Rendilepingu lõppemine ei mõjuta siiski nende õiguste ja kohustuste kehtivust, mis tekkisid enne Rendilepingu lõppemist (sh õigus kasutada õiguskaitsevahendeid kohustuste rikkumise tõttu, nõuda leppetrahvi vm).

16.2 Rendileandja võib Pikaajalise Rendi korral Rendilepingu enne Rendiperioodi lõppemist igal ajal ühepoolselt lõpetada, teatades sellest Rentnikku ette vähemalt üks kuu. Sellisel juhul lõpeb Rendileping ühe kuu möödumisel alates Rendilepingu lõpetamise teate edastamisest Rentniku e-posti aadressile.

16.3 Rendileandja võib Rendilepingu enne Rendiperioodi lõppemist igal ajal ühepoolselt etteteatamistähtaega andmata lõpetada, kui selleks esineb mõjuv põhjus. Mõjuv põhjus on mh järgmine:

16.3.1 Rentnik tekitab Rendileandjas kahtluse, mis annab alust arvata, et Rentnik ei täida Rendilepingus ning Üldtingimustes sätestatud kohustusi, sh tal ei ole õigust Rendieset kasutada või ta ei tuleks Rendieseme kasutamisega toime;

16.3.2 Rentnik rikub Rendilepingus või Üldtingimustes sätestatud kohustust või keeldu;

16.3.3 Rentnik esitab Rendilepingu sõlmimisel valeandmeid;

16.3.4 Rentnik kasutab Rendieset kuritegelikul või pahatahtlikul eesmärgil;

16.3.5 Rentnik eksitab Rendileandjat või ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Rendieseme või Rendileandja huvid;

16.3.6 Rentnik kasutab Rendieset väljaspool Rendilepingus kokkulepitud kasutuspiirkonda, ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.

16.4 Rendileping loetakse Üldtingimuste punkti 16.3 tähenduses ühepoolselt lõpetatuks alates hetkest, kui Rendileandja esitab vastava avalduse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt ühele Rendilepingus märgitud Rentniku aadressile (sh e-posti, asu- või elukoha aadressile).

16.5 Rendilepingu lõpetamisel tuleb Rentnikul Rendiese viivitamatult tagastada. Rendieseme tagastamisega seonduvad kulud kannab Rentnik.

16.6 Tarbijast Rentnik kinnitab, et ta on nõus teenuse osutamisega vm soorituste tegemisega ning kinnitab, et Rendilepingu täitmisel kaotab ta võlaõigusseaduse § 56 lg-s 1 sätestatud lepingu lõpetamise õiguse.

17. Leppetrahv ja teiste teenuste tasud.

17.1 Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult mh järgmiseid leppetrahve või teenuste tasusid:

17.1.1 Rendieseme soetusmaksumust Üldtingimuste punktis 13.10 sätestatud keelu rikkumise korral.

17.1.2 2000 eurot Üldtingimuste punktis 13.6 sätestatud keelu rikkumise korral.

17.1.3 2000 eurot Üldtingimuste punktides 13.3, 13.4, 13.7. ja 13.8 sätestatud keelu rikkumise korral.

17.1.4 1000 eurot Üldtingimuste punktis 13.2 sätestatud keelu rikkumise korral.

17.1.5 400 eurot Rendieseme klaasile tekkiva kahju korral (mõra, täke vms).

17.1.6 300 eurot Üldtingimuste punktis 13.8 sätestatud keelu rikkumise korral.

17.1.7 200 eurot puuduva sõidukivarustuse või lisavarustuse eest, millele lisanduvad puuduva varustuse asendamiseks tehtavad kulud vastavalt autoesinduse hinnakirjale;

17.1.8 100 eurot Rendieseme dokumentide kadumisel või hävimisel, millele lisandub riigilõiv vastavalt kehtivatele õigusaktidele;

17.1.9 100 eurot Rendieseme võtme(te) kadumisel või hävimisel, millele lisanduvad kõik võtme(te) asendamiseks tehtavad kulud vastavalt autoesinduse hinnakirjale;

17.1.10 200 eurot Rendieseme või võtmete jätmisel Rendileandjaga eelneva kokkuleppeta selleks mitte määratud asukohta, millele lisanduvad kõik Rendieseme või võtmete tagastamisega seonduvad kulud;

17.1.11 75 eurot teenuse tasu Rendieseme salongi põhjaliku puhastuse eest (sealhulgas prügikoristamine); 300 eurot teenustasuna, kui Rendiese vajab tulenevalt selle seisukorrast keemilist puhastust;

17.1.12 15 eurot administratiivse teenuse tasu kolmandate isikute nõuete puhul (nt parkimistrahv, kiiruskaamera trahv), millele lisandub kolmanda isiku nõue;

17.1.13 15 eurot teenuse tasu Rendieseme tagastamisel puuduva kütuse puhul, millele lisandub puuduva kütuse maksumus;

17.2 Rendileandja võib Rentnikult nõuda ka muude Üldtingimuste punktis 17.1 nimetamata kohustuste (sh Rendi- või Broneerimislepingus sätestatud kohustuste) rikkumiste eest (nt Rendieseme interjööri/eksterjööri mistahes muu osa kahjustamisega) leppetrahvi kuni 2000 eurot.

17.3 Üldtingimustes, Rendi- või Broneerimislepingus sätestatud leppetrahv ei välista Rendileandja õigust nõuda Rentnikult leppetrahvi ületavat kahju.

17.4 Leppetrahvinõude esitamine Rentnikule või selle täitmine Rentniku poolt ei välista ega piira Rendileandja õigust nõuda ning Rentniku kohustust tasuda kindlustusjuhtumi korral omavastutust vastavalt Üldtingimuste punktile 19.

18. Kahju.

18.1 Rentnik hüvitab Rendileandjale Broneerimis-, Rendilepingus või Üldtingimustes sätestatud kohustuste rikkumisega tekitatud kahju, sealjuures kahju, mis kulub puuduse kõrvaldamiseks, ning kahju, mis tekib kolmanda isiku või asja juhusliku hävimise või kahjustamise tõttu ajal, mil Rendiese ei ole Rendileandjale lepingujärgselt tagastatud.

18.2 Isik, kes sõlmib Broneerimis- ja/või Rendilepingu teise isiku nimel, ilma et tal oleks esindusõigust, vastutab Broneerimis- ja Rendilepingust tulenevate tasude (sh Broneerimis- või Renditasu), kulude jm kahju eest.

18.3 Rentnik maksab Rendileandjale ka hüvitist aja eest, mis kulub Rendileandjal kahju väljaselgitamiseks ning Rendieseme seisukorra taastamiseks, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest. Hüvitis on võrdne Renditasuga vastava aja eest (1 päev remont = 1 päeva Renditasu).

18.4 Liiklusõnnetusest, kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest vm sündmusest tekkinud kahju kannab Rentnik ulatuses, mida ei kanna kindlustus. Rentnik kannab kindlustusjuhtumi omavastutuse. Rentniku omavastutuse määr on kokkulepitud Rendilepingus või Üldtingimustes. Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kui kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale kogu tekkinud kahju.

18.5 Rentnik vastutab täielikult kõikide Rendiesemest kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.

18.6 Rentnikul on kohustus esitada hiljemalt 24 h jooksul alates kahju tekkimisest Rendileandjale (sh esemete või dokumentide kadumisel) kirjalik seletus juhtunu kohta.

18.7 Rendileandja ei hüvita Rentnikule Rendieseme kasutamise võimaluse kaotusest tingitud kulusid, sh reisi katkemisega seonduvaid kulusid (mh sõidupiletid, majutusega seonduvad tasud ja kulud jms) ning saamata jäänud tulu, v.a juhul, kui see on põhjustatud Rendileandja tahtlusest või raskest hooletusest. Nimetatud kahju on Rentniku enda risk.

18.8 Kui Rentnik ei nõustu Rendileandja poolt esitatud nõude või selle suurusega, on tal õigus vastavalt Üldtingimuste punktile 21.2 esitada kohtusse hagi 30 päeva jooksul alates nõude edastamisest Rentniku teavitatud kontaktinfole (sh e-postile või asu- või elukoha aadressile). Hagi tähtaegse esitamata jätmisega loetakse, et Rentnik on täies ulatuses nõus Rendileandja nõudega ning on loobunud enda vastuväidetest ja pretensioonidest.

19. Kindlustus.

19.1 Rendileandja sõlmib vajalikud liikluskindlustus- ja kaskokindlustuslepingu.

19.2 Rentnik tasub kindlustusjuhtumi korral omavastutuse Rendilepingus või Üldtingimustes sätestatud omavastutuse piires.

19.3 Rentniku omavastutus kindlustusjuhtumite korral jääb üldreeglina vahemikku 1000–5000 eurot sõltuvalt Rendiesemest ja kindlustusjuhtumi iseloomust (v.a. vargus või rööv). Rentniku omavastutus Rendieseme varguse või röövi korral on 15% Rendieseme kindlustusväärtusest. Kui Rendiese on varastatud või röövitud koos võtmete või dokumentidega, on Rentniku omavastutus 100% Rendieseme kindlustusväärtusest.

19.4 Omavastutust rakendatakse iga kindlustusjuhtumi suhtes. Erinevate tegude või sündmuste tagajärjel tekkinud kahjud loetakse erinevateks kindlustusjuhtumiteks.

19.5 Kui Rendieseme rehvid, veljed, võtmed ja dokumendid ei ole kindlustatud, siis kannab Rentnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks rehvi või velje purunemine, vigastamine, võtmete ja/või dokumentide kadumine, hävimine vms).

19.6 Kui Rendiese väljub Rentniku valdusest kelmuse tõttu, hüvitab Rentnik Rendileandjale Rendieseme väärtuse, millele lisandub kahe kuu Renditasu.

19.7 Rentniku või kolmanda isiku poolt tekitatud kahjujuhtumi korral ei kuulu asendav rendiese Renditasu hulka, kui pooled ei ole selles teistmoodi kokku leppinud.

20. Andmete töötlemine.

20.1 Rendileandja töötleb andmesubjekti andmeid seaduses sätestatud alustel, Rendilepingu või Üldtingimuste järgi, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusoleku alusel.

20.2 Rendileandja edastab seaduses sätestatud alustel krediidiinfot töötlevatele ettevõtjatele (sh AS‑le CREDITINFO EESTI) järgmisi Rentniku andmeid: nimi; isikukood; maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa. Nimetatud andmeid töödeldakse krediidiotsuse langetamisel krediidiinfot töötleva ettevõtja maksehäireregistris.

20.3 Rendileandjal on õigus edastada eelnimetatud andmeid, kui Rentnik ei täida tähtaegselt Rendilepingust või Üldtingimustest tulenevat rahalist kohustust.

20.4 Rentnikul on kohustus teavitada Rendilepingus nimetatud juhte isikuandmete töötlemisest ja privaatsustingimustest. Rentnik kinnitab Rendilepingu allkirjastamisega, et tal on õiguslik alus edastada Rendileandjale Rendilepingus nimetatud juhtide isikuandmeid.

20.5 Privaatsustingimustega on võimalik lähemalt tutvuda Rendileandja veebilehel (https://auto100rent.ee/et/legal/policy/1)

21. Lõppsätted.

21.1 Rendilepingut täidetakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusele.

21.2 Rendilepingust tulenevaid või sellega seotud vaidlused, erimeelsused ja nõuded lahendatakse Harju Maakohtus (Eestis Tallinnas).

21.3 Tarbijast Rentnikul on õigus esitada kaebus Rendileandjale, pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole ning esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile. Lisaks võib kasutada veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi, mis on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/odr.......................................

 

AUTO 100 RENT OÜ

AUTO 100 RENT – ÜLDTINGIMUSED

1. Üldsätted.

1.1 Käesolevad üldtingimused („Üldtingimused“) on sõlmitud kliendi („Rentnik“) ning OÜ Auto 100 Rent (registrikood nr 10694908; aadress Tallinna tn 45, Viljandi, Eesti) („Rendileandja“) vahel.

1.2 Üldtingimused on lahutamatu osa Rendileandja ning Rentniku vahel sõlmitud broneerimislepingust („Broneerimisleping") ja rendilepingust („Rendileping“).

1.3 Rentnik kinnitab, et on Üldtingimused läbi lugenud ja neist aru saanud ning Rendileandja ja Rentniku õigused ja kohustused on tasakaalus ning vastavad kokkulepitud riskijaotusele.

1.4 Rentnik tagab, et Broneerimis- ja Rendilepingus nimetatud juhid täidavad Üldtingimustes sätestatud kohustusi. Rentnik vastutab Broneerimis- ja Rendilepingus nimetatud juhtide tegevuse eest.

2. Broneerimis- ja Rendileping.

2.1 Rentnik sõlmib Rendileandjaga kaks lepingut: Broneerimislepingu rendieseme broneerimiseks ning Rendilepingu rendieseme kasutusõiguse saamiseks.

2.2 Broneerimislepinguga kohustub Rendileandja mitte üle andma broneeritud sõidukit broneeringus märgitud rendiperioodi alguskuupäeval muule isikule kui Rentnikule. Rentnik kohustub Rendileandjale maksma broneerimistasu, mis vastab rendieseme tasu suurusele.

2.3 Rendilepinguga kohustub Rendileandja andma Rentnikule kasutamiseks sõiduki ning Rentnik kohustub maksma Rendileandjale selle eest tasu.

3. Broneerimislepingu sõlmimine.

3.1 Rentnik esitab Rendileandja veebilehe (www.auto100rent.ee) kaudu broneeringu sõiduki broneerimiseks, valides seejuures sõiduki ning märkides soovitud rendiperioodi („Broneering“). Soovitud rendiperiood on Broneeringus märgitud ajavahemik, mille jooksul soovib Rentnik sõidukit rentida („Soovitud Rendiperiood“).

3.2 Broneeringu esitamisel kinnitab Rentnik broneeringu ja maksab broneerimistasu, mis vastab rendieseme tasu suurusele Soovitud Rendiperioodi ajal („Broneerimistasu“).

3.3 Pärast Broneeringu esitamist kontrollib Rendileandja Broneeringu vastavust Üldtingimuse punktides 3.1 ja 3.2 sätestatud nõuetele. Kui vajalikud nõuded on täidetud, kinnitab Rendileandja Broneeringu. Rendileandja ei ole kohustatud Broneeringut kinnitama. Broneeringu kinnitamisel saadetakse Broneeringus märgitud Rentniku e-posti aadressile e-kiri Broneeringu kinnitusega.

3.4 Broneerimisleping loetakse Rendileandja ja Rentniku vahel sõlmituks alates hetkest, kui Rendileandja edastab Rentnikule Broneeringu kinnituse Broneeringus märgitud kontaktaadressile või teavitab teda muul viisil Broneeringu kinnitamisest.

3.5 Broneeringud kinnitatakse tööpäevadel üldjuhul 24 h jooksul.

3.6 Tarbijast Rentnik kinnitab, et Broneeringu esitamise ning selle kinnitamisega on ta nõus teenuse osutamise vm soorituste tegemisega ning kinnitab, et lepingu täitmisel kaotab ta oma taganemisõiguse võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 1 järgi.

4. Broneerimislepingu ese.

4.1 Broneerimislepingu ese on Broneeringus märgitud sõiduki tunnustele vastav sõiduk („Broneerimisese“).

4.2 Rendileandja kohustub Broneerimislepingu sõlmimisega tagama, et Rendilepingu sõlmimine ja täitmine oleks Soovitud Rendiperioodi alguskuupäeval võimalik, v.a juhul, kui Broneerimiseset ei ole võimalik Rentnikule kasutusse anda mõjuval põhjusel.

4.3 Mõjuv põhjus miks ei saa Broneerimiseset Rentniku kasutusse anda on mh broneeringute kattuvus, Broneerimiseseme tehniline rike, Broneerimiseseme hävimine, tagastamisega hilinemine vms.

4.4 Mõjuva põhjuse esinemise korral loevad Broneerimislepingu pooled, et Rendileandja ei ole Broneerimislepingut rikkunud ega vastuta selle eest.

4.5 Rendileandja tagastab Rentnikule mõjuva põhjuse esinemise korral Broneerimistasu, v.a juhul, kui Rendileandja asendab Broneerimiseseme.

4.6 Rendileandja võib Broneerimislepingu punktis 4.3 sätestatud juhul asendada Broneerimiseseme teise samaväärse esemega. Kui Rendileandja asendab Broneerimiseseme, ei muutu Broneerimistasu suurus. Kui Rendileandja asendab Broneerimiseseme teise samaväärse esemega, loevad pooled, et Rendileandja ei ole oma kohustusi rikkunud ega vastuta selle eest.

4.7 Rendileandja ei asenda Broneerimiseset, kui asendamine on võimatu. Asendamine on võimatu, kui Rendileandjal ei ole teist samaväärset lepingueset. Asendamise võimatuseks ei loeta seda, kui Rentnik keeldub samaväärse asendatud Broneerimiseseme vastuvõtmisest.

4.8 Broneerimiseseme asendamise võimatuse korral tagastab Rendileandja Rentnikule Broneerimistasu.

4.9 Kui Rendileandja ei saa Rentnikule Broneerimiseset mõjuval põhjusel kasutusse anda või Broneerimiseseme asendamine ei ole võimalik, ei hüvita Rendileandja Rentnikule Broneerimiseseme kasutamise võimaluse kaotusest tingitud kulusid, sh reisi katkemisega seonduvaid kulusid (mh sõidupiletid, majutusega seonduvad tasud ja kulud jms) ning saamata jäänud tulu. Tarbijast Rentniku korral ei hüvita Rendileandja eelnimetatud kahju, v.a kui see oli tingitud Rendileandja tahtlusest või raskest hooletusest.

5. Broneeringu muutmine.

5.1 Broneeringu muutmine on lubatav hiljemalt 72 h enne Soovitud Rendiperioodi algust. Broneeringu muutmise tõttu võib muutuda Broneerimistasu (nt kõrgema renditasuga sõiduki broneerimise tõttu).

5.2 Broneeringu muutmiseks tuleb saata Rendileandjale e-kiri aadressile info@auto100rent.ee.

6. Broneeringu tühistamine.

6.1 Rentnikul on õigus Broneering tühistada. Rentnikul tuleb Broneeringu tühistamise eest maksta tasu („Tühistamistasu“).

6.2 Kui Rentnik tühistab Broneeringu hiljemalt 72 h enne Soovitud Rendiperioodi algust, on Tühistamistasu 25% Broneerimistasust.

6.3 Kui Rentnik tühistab Broneeringu 72 h jooksul enne Soovitud Rendiperioodi algust, on Tühistamistasu 100% Broneerimistasust. Pooled loevad Broneeringu tühistamiseks Rentniku poolt ka seda, kui Rentnik ei ilmu Soovitud Rendiperioodi alguseks Broneerimiseseme vastuvõtmiseks kohale.

6.4 Rendileandjal on õigus Broneering tühistada, kui Rentnikust tingitult ilmnevad asjaolud, mis takistavad Broneerimiseseme kasutusse andmist ja/või Broneerimislepingule järgneva Rendilepingu sõlmimist, sh kui Rentnikul ei ole vastava kategooria juhtimisõigust, Rentnik ei tasu Renditasu või ei tee teisi lepingujärgseid makseid, sh kui tal ei ole piisavalt rahalisi vahendeid nende maksete tegemiseks, samuti juhul, kui Rentnik esitab valeandmeid.

6.5 Kui Rendileandja tühistab Broneeringu Broneerimislepingu punktis 6.4 sätestatud põhjustel, on Tühistamistasu 100% Broneerimistasust.

6.6 Rendileandja tagastab Rentnikule Broneerimislepingu tühistamise korral Broneerimistasu, millest on maha arvatud Tühistamistasu.

7. Rendilepingu sõlmimine.

7.1 Rentnik ja Rendileandja sõlmivad Rendilepingu Rendileandja asukohas või elektrooniliselt.

7.2 Rendileping võib tekkida Rendilepingu allkirjastamise või Rendieseme vastuvõtmisega. Rendileping tekib Rendieseme vastuvõtmisega juhul, kui pooled ei sõlmi kirjalikku Rendilepingut, vaid Rendileandja edastab Rentnikule Rendilepingu Rentniku teavitatud aadressile (e-posti aadressile) ning Rentnik võtab rendieseme vastu vastavalt Üldtingimuste punktile 12.

8. Rendilepingu ese. Rendilepingu ese on Rentnikule Rendilepingu järgi üleantud sõiduk koos selle juurde kuuluvate võtmete, dokumentatsiooni jms („Rendiese“).

9. Rendiperiood.

9.1 Rendileandja ning Rentnik lepivad Rendilepingus kokku rendiperioodis, mille jooksul on Rentnikul õigus Rendieset kasutada („Rendiperiood“).

9.2 Rentnikul on võimalik Rendieset rentida lühiajaliselt („Lühiajaline Rent“) või pikaajaliselt („Pikaajaline Rent“). Lühiajalise Rendi korral on Rendiperiood 1 päev kuni 90 päeva (k.a). Pikaajalise Rendi korral on Rendiperiood alates kolm (3) kuud kuni 12 kuud.

9.3 Rendiperioodid on: 1 päev = 24 h; nädal = 7 päeva; kuu = 30 päeva.

9.4 Lühiajalise Rendi korral võivad Rendileandja ja Rentnik kokkuleppel Rendiperioodi pikendada. Lühiajalise Rendi korral ei pikene Rendileping, kui Rentnik ja Rendileandja vastavat kokkulepet ei tee ning Rentnik jätkab Rendieseme kasutamist pärast Rendiperioodi lõppemist. Pikaajalise Rendi korral on maksimaalne Rendiperiood 12 kuud. Kui Rentniku kokkulepitud Rendiperiood on lühem kui 12 kuud, siis pikeneb Rentniku Rendiperiood automaatselt kuni 12 kuuks, kui Rentnik jätkab pärast kokkulepitud Rendiperioodi Rendieseme kasutamist ning ei tagasta seda Rendileandjale.

10. Rendilepingu tasu ja viivis.

10.1 Rentnikul on kohustus maksta Rendieseme kasutamise eest tasu („Renditasu“). Kui Rentnik on tasunud Broneerimistasu, siis arvab Rendileandja selle Renditasuks. Kui Broneerimistasu on väiksem Renditasust, tuleb Rentnikul tasuda puuduolev osa Renditasust.

10.2 Rentnik maksab Renditasu enne Rendiperioodi algust. Rendileandja ja Rentnik võivad kokku leppida Renditasu maksmises mõnel teisel ajal.

10.3 Kui Rentnik tagastab Rendieseme enne Rendiperioodi lõppemist, ei tagasta Rendileandja Renditasu. Rendileandja ei tagasta Renditasu ka juhul, kui Rentnik ei saa Rendiperioodi ajal Rendieset kasutada Rentnikust tuleneva asjaolu või sündmuse tõttu, mille toimumise riisikot kannab Rentnik (nt avarii või muu Rentniku põhjustatud rike, mis ei võimalda Rendieset kasutada).

10.4 Kui Rendileandja ja Rentnik pikendavad kokkuleppel Rendiperioodi, maksab Rentnik lisatasu vastavalt Rendilepingus kokkulepitud tasumäärale. Kui Rentnik tagastab Rendieseme kuni neli tundi pärast Rendiperioodi, tasub ta Rendilepingus kokkulepitud lisatunni tasu vastavalt Rendiperioodi ületatud tundide arvule. Kui Rentnik tagastab Rendieseme rohkem kui neli tundi pärast Rendiperioodi, tasub ta Rendilepingus kokkulepitud tasu ühe päeva kohta. Rentnik tasub Rendilepingus kokkulepitud tasu ühe päeva kohta ka iga järgneva Rendiperioodi ületatud päeva eest.

10.5 Kui Rentnik ei maksa Renditasu või ei täida mõnda teist Rendilepingust või Üldtingimustest tulenevat rahalist kohustust tähtaegselt, maksab Rentnik viivist 0,5% tasumata summalt iga kohustuse täitmisega viivituses oldud päeva eest.

11. Tagatisraha.

11.1 Rentnik maksab enne Rendieseme üleandmist Rendileandjale Rendilepingus kokkulepitud tagatisraha („Tagatisraha“) või esitab Rendileandjale Rentniku nimele väljastatud ning piisava limiidiga pangakaardi (krediitkaart või sobiv deebetkaart, st Visa, MasterCard) Tagatisraha broneerimiseks.

11.2 Rendileandja kasutab Tagatisraha võimalike kahjude, leppetrahvide, omavastutuse vm rahaliste maksete katteks.

11.3 Rendileandja tagastab Rentnikule Tagatisraha täies ulatuses, kui Rendileandjal ei ole Rentniku vastu pretensioone vm nõudeid. Kui Tagatisraha on arvelduskontolt broneeritud, vabastab Rendileandja broneeritud summa. Pretensioonide vm nõuete esinemise korral tasaarvestab Rendileandja oma nõude Rentniku Tagatisraha tagastamise nõudega. Rendileandja tagastab sellisel juhul Tagatisraha osas, milles see ületab Rendileandja nõuet Rentniku vastu.

11.4 Rendileandja tagastab Tagatisraha üldjuhul seitsme päeva jooksul: pärast Rendiperioodi lõppemist ja Rendieseme tagastamist; või pärast puuduse või kahju väljaselgitamist ning tasaarvestuste tegemist.

11.5 Rendileandja ei tagasta Tagatisraha ka juhul, kui Rendileandja ja Rentnik lepivad järgmises rendilepingus kokku, et Tagatisraha tagab ka sellest järgmisest rendilepingust tulenevaid Rentniku kohustusi. Sellisel juhul tagastab Rendileandja Tagatisraha vastavalt Üldtingimuste punktile 11.

11.6 Kui Rentnik ja Rendileandja muudavad Rendilepingut (sh pikendavad Rendiperioodi, asendavad või muudavad Rendieset), tagab Tagatisraha ka Rendilepingu muudatustest tulenevaid Rentniku kohustusi.

11.7 Kui Rentnik ja Rendileandja on sõlminud mitu rendilepingut, tagab iga sõlmitud rendilepingu alusel makstud tagatisraha kõikidest sõlmitud rendilepingustest tulenevaid Rentniku kohustusi.

11.8 Rendileandja ei tasu Tagatisrahalt intressi.

11.9 Rendileandja ei loobu Tagatisraha tagastamisega oma nõuetest Rentniku vastu ega kinnita nende puudumist. Rendileandja võib Rentniku vastu esitada nõudeid sõltumata Tagatisraha tagastamisest (sh nt olukorras, kus hiljem selgub nõue Rentniku vastu). Rendileandja võib nõude summa võtta Rentniku pangakaardilt maha.

12. Rendieseme üleandmine ja vastuvõtmine.

12.1 Rendileandja annab Rendieseme üle Rentnikule Rendileandja asukohas, kui ei ole teistmoodi kokkulepitud. Rendieseme üleandmine võib toimuda ka kontaktivabalt: Rendileandja edastab Rentniku teavitatud telefoninumbrile/e-postile SMS-i teel personaalse koodi/ e-kirja teel personaalse koodi. Millega Rentnik saab avada Rendilandja asukohas nutikapi, milles on Rendieseme võtmed ja vajalikud dokumendid Rendieseme kasutamiseks.

12.2 Rentnik esitab Rendileandjale enne Rendieseme üleandmist Rendilepingus nimetatud juhtide kehtivad juhiload.

12.3 Rendileandja annab Rendieseme Rentnikule üle täis kütusepaagiga, puhtana ning tehniliselt korras seisus.

12.4 Rendileandja fikseerib Rendieseme üleandmisel Rentnikule selle seisukorra piltidega, mis saavad Rendilepingu lisaks. Rendieseme puudused, mis on olemas Rendieseme Rentnikule üleandmise ajal (sh välised ning nähtavad vigastused vms) on Rendieseme omadused, millega Rentnik nõustub, kui ta Rendieseme vastu võtab.

12.5 Rentnikul on kohustus Rendiese enne selle vastuvõtmist üle vaadata ning selle sobivuses ja korrasolekus veenduda.

12.6 Rentnik kinnitab Rendilepingu sõlmimise ning Rendieseme vastuvõtmisega, et on Rendieseme üle vaadanud ning tal ei ole pretensioone, Rendiese vastab sellisele seisukorrale, nagu see on jäädvustatud Rendileandja piltidel ning Rendilepingus (Üldtingimuste punkt 12.4), Rentnik on tutvunud käesolevate Üldtingimuste ning Rendilepinguga.

13. Rendieseme kasutamine.

13.1 Rendieset võib kasutada vastavalt Rendilepingus ja Üldtingimustes sätestatud nõuetele.

13.2 Rentnik tagab, et Rendieset juhib üksnes Rendilepingus nimetatud juht, kellel on seaduse järgi vastava kategooria juhtimisõigus, kes on vähemalt 21. aastane ning kaheaastase juhtimisstaažiga. Teistel isikutel ei ole õigust Rendieset juhtida. Rentnikul on keelatud anda Rendiese üle Rendilepingus nimetamata juhile kasutamiseks.

13.3 Rentnikul on kohustus kasutada Rendieset heaperemehelikult, vastavalt valmistajatehase juhendile ning heale tavale.

13.4 Rendieset võib kasutada üksnes Rendilepingus sätestatud kasutuspiirkonnas, v.a kui Rendileandja ja Rentnik ei lepi vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis erinevalt kokku.

13.5 Rendieset võib kasutada üksnes Rendilepingus kokkulepitud läbisõidupiirangu ulatuses. Läbisõidupiirangu ületamisel maksab Rentnik lisatasu vastavalt Rendilepingus sätestatud tasumäärale.

13.6 Rentnikul on keelatud juhtida, ning ta kohustub tagama, et mitte ükski teine isik ei juhi, Rendieset alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustega, väsimusseisundis või mõne psühhotroopse või narkootilise aine mõju all.

13.7 Rendieset on keelatud kasutada ringrajal sõitmiseks, võistlustel, rallidel või katsetel osalemiseks vms. Rendieset on keelatud kasutada õppesõiduks, reisijate tasuliseks veoks, ohtlike ainete või elusloomade veoks või muul sarnasel eesmärgil.

13.8 Rendieset on keelatud kasutada katteta teedel (v.a ametlikel kruusateedel) või teedel (sh ametlikel kruusateedel), mille pinnas või seisund võib ohustada Rendieseme seisukorda selliselt, nagu see on fikseeritud Üldtingimuste punktis 12.4, sh kahjustada Rendieseme velgi, rehve, keremehhanisme ja/või detaile.

13.9 Rendiesemes on keelatud suitsetada (sh e-sigaretti), tarbida alkoholi või uimasteid.

13.10 Rentnikul on keelatud Rendieset hüljata.

13.11 Rentnikul on kohustus tagada omal kulul Rendieseme tavapärane korrashoid, eelkõige kõrvaldada puudused, mida saab kõrvaldada hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamisega. Rentnikul ei ole õigust Rendieset parandada, sh teha korralist hooldust, tavapäraseid väikseid remonte või asendada väikese väärtusega seadmeid vms.

13.12 Rentnikul on kohustus veenduda enne iga sõitu Rendieseme tehnilises korrasolekus ning jälgida Rendieseme tehnoseisundit selle kasutamise ajal (sõitmisel), sh õlide ja muude vedelike olemasolu (vähesust või puudumist) süsteemides, rehvide seisundit, mustrisügavust ja nende vastavust hooajale.

13.13 Rentnikul on kohustus viivitamata katkestada Rendieseme kasutamine (sõitmine), kui Rendiesemel tekib tehniline rike vm takistus, mis ei võimalda Rendieseme edasist kasutamist (mh olulise mootoririkke märgutuli check-engine), kuni rikke või takistuse kõrvaldamiseni. Rentnikul on kohustus viivitamata teavitada Rendileandjat eelnimetatud rikkest või takistusest, samuti igasugusest muust olulisest märgutulest ning oodata Rendileandja juhiseid.

13.14 Rentnikul on kohustus tankida Rendieset üksnes kvaliteetse ja Rendiesemele ettenähtud mootorikütusega. Rentnik kannab Rendieseme kütusekulu.

13.15 Rentnikul on kohustus viivitamata teavitada Rendileandjat liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi vms juhtumist.

13.16 Rentnikul on kohustus aegsasti teavitada Rendileandjale Rendieseme korralise hoolduse või mõne muu hoolduse tegemise vajadusest (sh hooajalise rehvivahetuse). Rentnik annab Rendieseme Rendileandjale korraliseks hoolduseks üle. Rentnikul ei teki korralise hoolduse aja eest õigus saada tasu (sh vähendada Renditasu) või asendavat rendieset (asendusautot). Rentnikul on kohustus teavitada ka mõne muu hoolduse vajadusest, kui Rendiesemel tekib puudus, mis takistab Rendieseme lepingujärgset kasutamist. Rentnikul on sellisel juhul hooldamise aja eest õigus Renditasu vähendada või saada asendav rendiese, v.a kui Rentnik vastutab puuduse eest.

13.7 Rentnikul on kohustus teha kõik mõistlikult võimalik, et vältida ning vähendada Rendileandjale või kolmandatele isikutele tekkivat kahju.

14. Rendieseme tagastamine.

14.1 Rentnikul on kohustus tagastada Rendiese Rendiperioodi lõppemisel Rendileandja asukohas ettenähtud ajal, kui ei ole teistmoodi kokkulepitud, ning seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal.

14.2 Rendieseme tagastamine võib toimuda ka kontaktivabalt. Rendileandja edastab sellisel juhul kontaktivabaks tagastamiseks vajaliku info Rentniku e-posti aadressile või telefoninumbrile. Kontaktivaba tagastamise korral tuleb Rendiese tagastada Rendileandja asukoha parklasse ja jätta võtmed ning teised dokumendid, mis Rentnikule üle anti, Rendileandja asukohas paiknevasse nutikappi. Rendileandja edastab vajalikud koodid parklasse saamiseks ja/või võtmete ning dokumentide nutikappi jätmiseks Rentniku teavitatud e-posti aadressile või telefoninumbrile.

14.3 Rentnikul on kohustus tagastada Rendiese täis kütusepaagiga ning puhta salongiga. Kui Rentnik tagastab Rendieseme, korraldab Rendileandja ise omal kulul Rendieseme välispesu ning kuivpuhastuse (tolmuimejaga).

14.4 Kui Rentnik hilineb Rendieseme tagastamisega, tasub Rentnik kolmekordset Renditasu iga viivitatud päeva eest, kuid mitte vähem kui kahe päeva Renditasu, ja hüvitab muu kahju, sh saamata jäänud tulu.

14.5 Rendileandja fikseerib Rendieseme tagastamisel selle seisukorra piltide tegemisega 72 h jooksul alates Rendieseme tagastamisest. Kui Rendiese ei vasta pärast tagastamist seisukorrale, milles see oli üleandmise ajal Üldtingimuste punkti 12.4 kohaselt, on tagastatud Rendiese puudusega. Eeldatakse, et 72 h jooksul pärast tagastamist tuvastatud puudus oli olemas Rendieseme tagastamise hetkel.

14.6 Kui Rentnik tagastab Rendieseme pesemata, ei ole Rendieseme puudused üleandmise hetkel nähtavad ning neid ei ole võimalik kohaselt fikseerida. Sellisel juhul fikseerib Rendileandja Rendieseme puudused pärast Rendieseme pesemist, kuid mitte hiljem kui 72 h jooksul alates Rendieseme tagastamisest.

14.7 Rentnik vastutab Rendiesemele tekkinud puuduse eest, mis tekib ajal, kui Rendiese oli Rentniku valduses (s.o Rendieseme Rentnikule üleandmise järgselt ja enne selle nõuetekohast tagastamist Rendileandjale).

15. Rendileandja õigused ja kohustused.

15.1 Rendileandjal on igal ajal õigus kontrollida Rendieseme seisundit ja selle korrasolekut.

15.2 Rendileandjal on õigus kontrollida Rendieseme liikumist ja kasutust Rendiesemesse (sõidukisse) paigaldatud jälgimisseadme abil. Rendileandjal on õigus aktiveerida Rendieseme käivitamise blokeering, kui Rentnik ei ole tähtaegselt maksnud Renditasu või esinevad muud Üldtingimuste punktis 16.2 sätestatud alused.

15.3 Rendileandja määrab Rendieseme remondi või hoolduse koha, tingimused ja ulatuse, sõltumata Rendieseme asukohast. Rendileandja korraldab Rendieseme korralise hoolduse omal kulul (sh hooajaliste rehvide või õlivahetuse). Rendileandja korraldab ka mõne muu hoolduse, kui Rendiesemel tekib puudus, mille tõttu ei ole Rendieset võimalik lepingujärgset kasutada. Sellisel juhul kannab hoolduse kulud Rentnik, kui Rentnik vastutab puuduse eest.

15.4 Rendileandjal on kohustus anda Rendiese üle Rentnikule Rendileandja asukohas, kui ei ole teistmoodi kokkulepitud

16. Rendilepingu lõppemine.

16.1 Rendileping lõppeb Rendieseme tagastamisega Rendileandjale vastavalt Rendilepingus ning Üldtingimustes sätestatud tingimustele, kui Rendileandjal ei ole Rentniku vastu nõudeid ja ta on Rentnikule Tagatisraha tagastanud. Rendilepingu lõppemine ei mõjuta siiski nende õiguste ja kohustuste kehtivust, mis tekkisid enne Rendilepingu lõppemist (sh õigus kasutada õiguskaitsevahendeid kohustuste rikkumise tõttu, nõuda leppetrahvi vm).

16.2 Rendileandja võib Pikaajalise Rendi korral Rendilepingu enne Rendiperioodi lõppemist igal ajal ühepoolselt lõpetada, teatades sellest Rentnikku ette vähemalt üks kuu. Sellisel juhul lõpeb Rendileping ühe kuu möödumisel alates Rendilepingu lõpetamise teate edastamisest Rentniku e-posti aadressile.

16.3 Rendileandja võib Rendilepingu enne Rendiperioodi lõppemist igal ajal ühepoolselt etteteatamistähtaega andmata lõpetada, kui selleks esineb mõjuv põhjus. Mõjuv põhjus on mh järgmine:

16.3.1 Rentnik tekitab Rendileandjas kahtluse, mis annab alust arvata, et Rentnik ei täida Rendilepingus ning Üldtingimustes sätestatud kohustusi, sh tal ei ole õigust Rendieset kasutada või ta ei tuleks Rendieseme kasutamisega toime;

16.3.2 Rentnik rikub Rendilepingus või Üldtingimustes sätestatud kohustust või keeldu;

16.3.3 Rentnik esitab Rendilepingu sõlmimisel valeandmeid;

16.3.4 Rentnik kasutab Rendieset kuritegelikul või pahatahtlikul eesmärgil;

16.3.5 Rentnik eksitab Rendileandjat või ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Rendieseme või Rendileandja huvid;

16.3.6 Rentnik kasutab Rendieset väljaspool Rendilepingus kokkulepitud kasutuspiirkonda, ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.

16.4 Rendileping loetakse Üldtingimuste punkti 16.3 tähenduses ühepoolselt lõpetatuks alates hetkest, kui Rendileandja esitab vastava avalduse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt ühele Rendilepingus märgitud Rentniku aadressile (sh e-posti, asu- või elukoha aadressile).

16.5 Rendilepingu lõpetamisel tuleb Rentnikul Rendiese viivitamatult tagastada. Rendieseme tagastamisega seonduvad kulud kannab Rentnik.

16.6 Tarbijast Rentnik kinnitab, et ta on nõus teenuse osutamisega vm soorituste tegemisega ning kinnitab, et Rendilepingu täitmisel kaotab ta võlaõigusseaduse § 56 lg-s 1 sätestatud lepingu lõpetamise õiguse.

17. Leppetrahv ja teiste teenuste tasud.

17.1 Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult mh järgmiseid leppetrahve või teenuste tasusid:

17.1.1 Rendieseme soetusmaksumust Üldtingimuste punktis 13.10 sätestatud keelu rikkumise korral.

17.1.2 2000 eurot Üldtingimuste punktis 13.6 sätestatud keelu rikkumise korral.

17.1.3 2000 eurot Üldtingimuste punktides 13.3, 13.4, 13.7. ja 13.8 sätestatud keelu rikkumise korral.

17.1.4 1000 eurot Üldtingimuste punktis 13.2 sätestatud keelu rikkumise korral.

17.1.5 400 eurot Rendieseme klaasile tekkiva kahju korral (mõra, täke vms).

17.1.6 300 eurot Üldtingimuste punktis 13.8 sätestatud keelu rikkumise korral.

17.1.7 200 eurot puuduva sõidukivarustuse või lisavarustuse eest, millele lisanduvad puuduva varustuse asendamiseks tehtavad kulud vastavalt autoesinduse hinnakirjale;

17.1.8 100 eurot Rendieseme dokumentide kadumisel või hävimisel, millele lisandub riigilõiv vastavalt kehtivatele õigusaktidele;

17.1.9 100 eurot Rendieseme võtme(te) kadumisel või hävimisel, millele lisanduvad kõik võtme(te) asendamiseks tehtavad kulud vastavalt autoesinduse hinnakirjale;

17.1.10 200 eurot Rendieseme või võtmete jätmisel Rendileandjaga eelneva kokkuleppeta selleks mitte määratud asukohta, millele lisanduvad kõik Rendieseme või võtmete tagastamisega seonduvad kulud;

17.1.11 75 eurot teenuse tasu Rendieseme salongi põhjaliku puhastuse eest (sealhulgas prügikoristamine); 300 eurot teenustasuna, kui Rendiese vajab tulenevalt selle seisukorrast keemilist puhastust;

17.1.12 15 eurot administratiivse teenuse tasu kolmandate isikute nõuete puhul (nt parkimistrahv, kiiruskaamera trahv), millele lisandub kolmanda isiku nõue;

17.1.13 15 eurot teenuse tasu Rendieseme tagastamisel puuduva kütuse puhul, millele lisandub puuduva kütuse maksumus;

17.2 Rendileandja võib Rentnikult nõuda ka muude Üldtingimuste punktis 17.1 nimetamata kohustuste (sh Rendi- või Broneerimislepingus sätestatud kohustuste) rikkumiste eest (nt Rendieseme interjööri/eksterjööri mistahes muu osa kahjustamisega) leppetrahvi kuni 2000 eurot.

17.3 Üldtingimustes, Rendi- või Broneerimislepingus sätestatud leppetrahv ei välista Rendileandja õigust nõuda Rentnikult leppetrahvi ületavat kahju.

17.4 Leppetrahvinõude esitamine Rentnikule või selle täitmine Rentniku poolt ei välista ega piira Rendileandja õigust nõuda ning Rentniku kohustust tasuda kindlustusjuhtumi korral omavastutust vastavalt Üldtingimuste punktile 19.

18. Kahju.

18.1 Rentnik hüvitab Rendileandjale Broneerimis-, Rendilepingus või Üldtingimustes sätestatud kohustuste rikkumisega tekitatud kahju, sealjuures kahju, mis kulub puuduse kõrvaldamiseks, ning kahju, mis tekib kolmanda isiku või asja juhusliku hävimise või kahjustamise tõttu ajal, mil Rendiese ei ole Rendileandjale lepingujärgselt tagastatud.

18.2 Isik, kes sõlmib Broneerimis- ja/või Rendilepingu teise isiku nimel, ilma et tal oleks esindusõigust, vastutab Broneerimis- ja Rendilepingust tulenevate tasude (sh Broneerimis- või Renditasu), kulude jm kahju eest.

18.3 Rentnik maksab Rendileandjale ka hüvitist aja eest, mis kulub Rendileandjal kahju väljaselgitamiseks ning Rendieseme seisukorra taastamiseks, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest. Hüvitis on võrdne Renditasuga vastava aja eest (1 päev remont = 1 päeva Renditasu).

18.4 Liiklusõnnetusest, kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest vm sündmusest tekkinud kahju kannab Rentnik ulatuses, mida ei kanna kindlustus. Rentnik kannab kindlustusjuhtumi omavastutuse. Rentniku omavastutuse määr on kokkulepitud Rendilepingus või Üldtingimustes. Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kui kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale kogu tekkinud kahju.

18.5 Rentnik vastutab täielikult kõikide Rendiesemest kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.

18.6 Rentnikul on kohustus esitada hiljemalt 24 h jooksul alates kahju tekkimisest Rendileandjale (sh esemete või dokumentide kadumisel) kirjalik seletus juhtunu kohta.

18.7 Rendileandja ei hüvita Rentnikule Rendieseme kasutamise võimaluse kaotusest tingitud kulusid, sh reisi katkemisega seonduvaid kulusid (mh sõidupiletid, majutusega seonduvad tasud ja kulud jms) ning saamata jäänud tulu, v.a juhul, kui see on põhjustatud Rendileandja tahtlusest või raskest hooletusest. Nimetatud kahju on Rentniku enda risk.

18.8 Kui Rentnik ei nõustu Rendileandja poolt esitatud nõude või selle suurusega, on tal õigus vastavalt Üldtingimuste punktile 21.2 esitada kohtusse hagi 30 päeva jooksul alates nõude edastamisest Rentniku teavitatud kontaktinfole (sh e-postile või asu- või elukoha aadressile). Hagi tähtaegse esitamata jätmisega loetakse, et Rentnik on täies ulatuses nõus Rendileandja nõudega ning on loobunud enda vastuväidetest ja pretensioonidest.

19. Kindlustus.

19.1 Rendileandja sõlmib vajalikud liikluskindlustus- ja kaskokindlustuslepingu.

19.2 Rentnik tasub kindlustusjuhtumi korral omavastutuse Rendilepingus või Üldtingimustes sätestatud omavastutuse piires.

19.3 Rentniku omavastutus kindlustusjuhtumite korral jääb üldreeglina vahemikku 1000–5000 eurot sõltuvalt Rendiesemest ja kindlustusjuhtumi iseloomust (v.a. vargus või rööv). Rentniku omavastutus Rendieseme varguse või röövi korral on 15% Rendieseme kindlustusväärtusest. Kui Rendiese on varastatud või röövitud koos võtmete või dokumentidega, on Rentniku omavastutus 100% Rendieseme kindlustusväärtusest.

19.4 Omavastutust rakendatakse iga kindlustusjuhtumi suhtes. Erinevate tegude või sündmuste tagajärjel tekkinud kahjud loetakse erinevateks kindlustusjuhtumiteks.

19.5 Kui Rendieseme rehvid, veljed, võtmed ja dokumendid ei ole kindlustatud, siis kannab Rentnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks rehvi või velje purunemine, vigastamine, võtmete ja/või dokumentide kadumine, hävimine vms).

19.6 Kui Rendiese väljub Rentniku valdusest kelmuse tõttu, hüvitab Rentnik Rendileandjale Rendieseme väärtuse, millele lisandub kahe kuu Renditasu.

19.7 Rentniku või kolmanda isiku poolt tekitatud kahjujuhtumi korral ei kuulu asendav rendiese Renditasu hulka, kui pooled ei ole selles teistmoodi kokku leppinud.

20. Andmete töötlemine.

20.1 Rendileandja töötleb andmesubjekti andmeid seaduses sätestatud alustel, Rendilepingu või Üldtingimuste järgi, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusoleku alusel.

20.2 Rendileandja edastab seaduses sätestatud alustel krediidiinfot töötlevatele ettevõtjatele (sh AS‑le CREDITINFO EESTI) järgmisi Rentniku andmeid: nimi; isikukood; maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa. Nimetatud andmeid töödeldakse krediidiotsuse langetamisel krediidiinfot töötleva ettevõtja maksehäireregistris.

20.3 Rendileandjal on õigus edastada eelnimetatud andmeid, kui Rentnik ei täida tähtaegselt Rendilepingust või Üldtingimustest tulenevat rahalist kohustust.

20.4 Rentnikul on kohustus teavitada Rendilepingus nimetatud juhte isikuandmete töötlemisest ja privaatsustingimustest. Rentnik kinnitab Rendilepingu allkirjastamisega, et tal on õiguslik alus edastada Rendileandjale Rendilepingus nimetatud juhtide isikuandmeid.

20.5 Privaatsustingimustega on võimalik lähemalt tutvuda Rendileandja veebilehel (https://auto100rent.ee/et/legal/policy/1)

21. Lõppsätted.

21.1 Rendilepingut täidetakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusele.

21.2 Rendilepingust tulenevaid või sellega seotud vaidlused, erimeelsused ja nõuded lahendatakse Harju Maakohtus (Eestis Tallinnas).

21.3 Tarbijast Rentnikul on õigus esitada kaebus Rendileandjale, pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole ning esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile. Lisaks võib kasutada veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi, mis on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/odr.......................................